Rehabilitacioni proces

Slika
Rehabilitacioni proces u CROPS-u traje 18 mjeseci: 12 mjeseci rehabilitacije i 6 mjeseci resocijalizacije. Podijeljen je u tri etape:

- Adaptacija traje prva 3 mjeseca štićenikovog boravka u Centru. Ona se dalje može razgraničiti na periode klasične adaptacije (prvih 15 dana) i na period izolacije (do 3 mjeseca). Adaptacija podrazumijeva prilagođavanje na uslove života u zajednici, prilagođavanje na sistem i pravila ponašanja, kućni red i sl.

- Rehabilitacija traje od 3. do 12. mjeseca boravka u Centru. Najvažnija je u odgojnom procesu štićenika, te joj je posvećeno mnogo vremena i posebna pažnja. U ovom periodu štićenik je potpuno uključen u sve aktivnosti iz radno-okupacione i duhovne terapije, pruža mu se intezivna psihološka podrška, učestvuje u planiranju slobodnog vremena itd. Odgojnim radom se pokušavaju neutralizirati neka od asocijalnih ponašanja, a uporedo se radi na izgradnji pozitivnih stavova prema životu, pozitivnih karakternih osobina i moralnih kvaliteta.

- Resocijalizacija je dodatni period od 6 mjeseci koji se preporučuje u kompletnom rehabilitacijskom procesu. Bazira se na pripremanju štićenika za povratak u društvo, u staro socijalno okruženje. Rad sa štićenikom u ovoj etapi upravo je usmjeren na izgrađivanju zdrave socijalne ličnosti, koja će moći podnijeti svaku situaciju s kojom se susretne po završetku rehabilitacionog procesa.
0 0

Obilježavanje 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv bolesti ovisnosti

Ovisnost

Izložba radova korisnika JU CROPS u saradnji sa JU BKC Tuzlanskog kantona

Video

Droga-kraj slobode... (ispovijest bivšeg ovisnika)

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama 27/06/2019

Radni sastanak sa Općinskim načelnikom dr.sc. Edinom Delićem

Kalendar